flat zone logo

Obchodní podmínky internetových stránek data.flatzone.cz/podpultovky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti stran smlouvy o dodání digitálního obsahu (dále jen "Smlouva") uzavírané při nákupu prostředky komunikace na dálku na internetových stránkách data.flatzone.cz/podpultovky (dále jen "Internetové stránky") mezi obchodní společností FLAT ZONE s.r.o., IČO: 066 82 634, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Na zlatě 2835/1, PSČ 158 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 285258 (dále jen "FLAT ZONE"), provozující Internetové stránky, a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "Kupující").

1.2. Ujednání těchto Obchodních podmínek tvoří nedílnou součást Smlouvy.

1.3. V rozsahu neupraveném Smlouvou se vzájemná práva a povinnosti mezi FLAT ZONE a Kupujícím vyplývající z užívání Internetových stánek a poskytování Služby (jak je tento pojem definován níže) FLAT ZONE Kupujícímu řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou dostupné na Internetových stránkách.

1.4. Odporují-li individuálně sjednané podmínky poskytování Služby (jak je tento pojem definován níže) na základě Smlouvy ustanovením těchto Obchodních podmínek, mají individuálně sjednané podmínky přednost. Není-li v těchto Obchodních podmínkách stanoveno něco jiného, vztahují se jejich jednotlivá ustanovení jak na Kupujícího v postavení spotřebitele, tj.  člověka, který s FLAT ZONE mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu nebo s ním jinak jedná (dále jen "Spotřebitel"), tak i na Kupujícího v postavení podnikatele, tj. osoby, která není Spotřebitelem (dále jen "Podnikatel").

2. Obecné informace

2.1. Internetové stránky, včetně veškeré prezentace FLAT ZONE na nich umístěné, mají pouze informativní a nezávazný charakter, který nepředstavuje závaznou nabídku k uzavření jakékoli smlouvy, ani návrh dodat zboží či poskytnout službu ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník"). FLAT ZONE není povinen s jakoukoliv třetí osobou ohledně prezentovaného obsahu uzavřít jakoukoli smlouvu.

2.2. Internetové stránky obsahují Službu (jak je tento pojem definován níže), její popis a vzorové ukázky, jakož i Cenu (jak je tento pojem definován níže). FLAT ZONE si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu Ceny, a to například v důsledku akční nabídky vztahující se k poskytované Službě, slevy z Ceny či jejího zvýšení.

2.3. Předmětem Služby je zpracování a poskytnutí ze strany FLAT ZONE Kupujícímu výsledek porovnání ceny nemovitosti umístěné v rámci některé z lokalit blíže specifikovaných zde a inzerované na realitním portálu spravovaném třetí osobou (dále jen „Nemovitost“ či „Nemovitosti“)  ve vztahu k tržní hodnotě této Nemovitosti vyhodnocené ze strany FLAT ZONE, přičemž v rámci takového porovnání poskytnutého Kupujícímu prostřednictvím Služby jsou zobrazovány pouze Nemovitosti, jejichž inzerovaná cena je nižší, než jejich vyhodnocená tržní hodnota a takové Nemovitosti je tedy možné vnímat jako podhodnocené (dále jen "Srovnání").

2.4. Srovnání je provedeno na základě veřejně dostupných informací získaných ze strany FLAT ZONE z relevantních zdrojů k určitému časovému okamžiku nebo období, zejména nezávazných statistických dat a údajů zveřejňovaných vybranými institucemi, které jsou doplněny o další FLAT ZONE vybranými parametry, jako je například prověření kvality vybavení předmětných Nemovitostí (kvalita kuchyně, koupelny a podobně), za současného reflektování a opravy parametrů, jež byly v souvislosti s vyplněním údajů o předmětných Nemovitostech ze strany třetích osob vyplněny zřejmě chybně či nedostatečně (dále jen "Služba").

2.5. Údaje obsažené ve Srovnání mají pouze informativní charakter o Nemovitosti a jsou určeny k využití jako jeden z podkladů pro rozhodování o koupi Nemovitosti, nikoli však jako jediný zdroj informací. Kupující výslovně bere na vědomí, že Nemovitosti nemohly být (a ani nebyly) podrobeny osobní prohlídce ze strany FLAT ZONE a s ohledem na skutečnost, že nebyla provedena právní a technická prověrka Nemovitostí, jež jsou předmětem Srovnání, FLAT ZONE nezná informace o právním a technickém stavu těchto Nemovitostí. Služba v žádném případě nepředstavuje poradenství v oblasti výběru nemovitostí nebo právní poradenství a vždy by měla být využita se zohledněním dalších dostupných informací a případně doplněna odborným poradenstvím. Tržní cena Nemovitosti uvedená v rámci Srovnání (respektive míra podhodnocení Nemovitosti) proto nemusí odpovídat ceně, za kterou je Nemovitost možné na trhu skutečně prodat. Tato cena rovněž nenahrazuje posudek soudního znalce či jiné odborné posouzení ceny odborníkem. FLAT ZONE věnuje sestavování Srovnání veškerou rozumně požadovanou péči, avšak nepřebírá ani nemůže nést žádnou odpovědnost za případnou újmu způsobenou nepřesností nebo neaktuálností vstupních dat ani za jakékoli případné negativní důsledky vzniklé použitím informací získaných ze Srovnání.

3. Zkušební nabídka

3.1 FLAT ZONE opravňuje Kupujícího k bezplatnému užívání Služby (dále jen "Zkušební nabídka") po dobu sedmi (7) kalendářních dnů nebo takovou kratší lhůtu zkrácenou FLAT ZONE v intencích odst. 3.5. těchto Obchodních podmínek níže, kalkulovanou v obou případech od okamžiku, kdy je Kupujícímu doručeno potvrzení o akceptaci objednávky Služby ze strany FLAT ZONE dle postupu zakotveného v odst. 4.5. těchto Obchodních podmínek (dále jen "Zkušební doba").

3.2. Kupující je oprávněn ukončit Zkušební nabídku po celou dobu jejího trvání, a to tak, že  prostřednictvím odkazu umístěného v e-mailu, který obdržel na Elektronickou adresu (jak je tento pojem definován níže) z e-mailové adresy payments@leadpages.net po vytvoření objednávky Služby postupem popsaným v článku 4 níže, přejde do části Internetových stránek upravujících správu Kupujícím objednané Služby, přičemž v rámci této části Internetových stránek klikne na zde umístěné tlačítko "CANCEL SUBSCRIPTION".

3.3. Pokud Kupující neukončí Zkušební nabídku postupem dle předchozího odstavce těchto Obchodních podmínek nejpozději v poslední den Zkušební doby, bude Zkušební nabídka od prvního (1.) dne bezprostředně následujícího po posledním dni Zkušební doby automaticky změněna na placenou Službu, za kterou bude muset Kupující zaplatit Cenu, na což bude Kupující ze strany FLAT ZONE upozorněn zasláním emailu na Elektronickou adresu (jak je tento pojem definován níže) nejméně tři (3) dny před uplynutím Zkušební doby; Cena bude v takovém případě Kupujícímu stržena z platební karty, jejíž číslo bylo Kupujícím do systému FLAT ZONE vyplněno při vytvoření objednávky Služby postupem dle článku 4 níže, a to první (1.) den bezprostředně následující po skončení Zkušební doby.

3.4. Každý Kupující je oprávněn Zkušební nabídku využít pouze jednou. Využil-li již Kupující v minulosti Zkušební nabídku, bude povinen zaplatit Cenu v plné výši již od prvního (1.) dne užívání Služby.

3.5. Kupující bere výslovně na vědomí, že je k dispozici omezený počet Zkušebních nabídek v počtu 500, jež budou Kupujícím poskytovány pouze do vyčerpání tohoto omezeného počtu. Platnost nabídky FLAT ZONE spočívající v poskytnutí Zkušební nabídky Kupujícímu je tak časově omezena, a o vyčerpáním poslední Zkušební nabídky z počtu uvedeného v předchozí větě těchto Obchodních podmínek. V případě, že počet Zkušebních nabídek bude vyčerpán, bude Kupující na tuto skutečnost FLAT ZONE předem upozorněn v rámci reakce FLAT ZONE na objednávku Služby ze strany Kupujícího a Kupující bude mít možnost rozhodnout se, zda si přesto přeje Službu objednat za Cenu (jak je tento pojem definován níže) či nikoliv. FLAT ZONE si vyhrazuje právo Zkušební nabídku Kupujícího ukončit dříve, než uplyne poslední den řádné Zkušební doby, a to kdykoliv po dobu trvání řádné Zkušební doby a z jakéhokoli důvodu, přičemž o takovém ukončení Zkušební nabídky bude Kupující uvědomen upozorněním zaslaným ze strany FLAT ZONE Kupujícímu na Elektronickou adresu (jak je tento pojem definován níže) nejpozději dva (2) dny přede dnem, kdy má FLAT ZONE zkrácená Zkušební doby skončit, a to z důvodu, aby Kupující mohl případně zrušit Službu ještě před ukončením takto ze strany FLAT ZONE zkrácené Zkušební doby. Ukončí-li FLAT ZONE Zkušební nabídku Kupujícího postupem dle tohoto odstavce Obchodních podmínek, není FLAT ZONE povinen žádným způsobem Kupujícímu takové ukončení Zkušební nabídky kompenzovat.

4. Kontraktační proces

4.1. Pro objednání Služby je Kupující povinen řádně absolvovat kontraktační proces, a to tak, že v rámci formuláře sloužícího k vytvoření objednávky Služby, který je umístěn zde (dále jen „Formulář“), vyplní následující údaje:

(i) e-mailovou adresu, jež je Kupujícím zvolena pro účely přístupu ke Službě a ke komunikaci s FLAT ZONE (dále jen "Elektronická adresa"), (ii) platební údaje (číslo platební karty, CVV, platnost, jméno držitele karty), na jejichž základě bude uskutečněna úhrada za Služby čerpané Kupujícím, (iii) jméno a příjmení Kupujícího, (iv) doručovací nebo fakturační adresu Kupujícího a (v) do poznámky napíše případné jiné informace ohledně své osoby, jako je IČO a DIČ v případě, že je Podnikatelem; a

odešle příslušný Formulář s výše uvedenými údaji FLAT ZONE stisknutím příslušného odesílacího tlačítka umístěného v zápatí Formuláře.

4.2. Kupující je plně odpovědný za úplnost, přesnost a pravdivost uváděných údajů. FLAT ZONE není povinen ověřovat jejich soulad se stavem skutečným a za jejich případný nesoulad neodpovídá.

4.3. Kupujícímu je před odesláním objednávky umožněno seznámit se s Obchodními podmínkami, které jsou rovněž k dispozici na Internetových stránkách. Kupující se zavazuje se s těmito Obchodními podmínkami seznámit a je povinen je v plném rozsahu dodržovat. Objednáním Zkušební nabídky, respektive Služby vyslovuje Kupující se zněním Obchodních podmínek souhlas. Kupující se současně zavazuje seznámit před odesláním objednávky Služby prostřednictvím Formuláře s Podmínkami užívání Internetových stránek a Podmínkami zpracování osobních údajů a ochrany soukromí, přičemž odesláním objednávky Kupující výslovně potvrzuje, že tak učinil. V případě, že určitou materii upravují tyto Obchodní podmínky odlišně od podmínek uvedených v předchozí větě, mají tyto Obchodní podmínky přednost.

4.4. FLAT ZONE je oprávněn v případě pochybností Kupujícího požádat o dodatečné potvrzení objednávky Služby učiněné Kupujícím, pokud je to podle názoru FLAT ZONE žádoucí, a to i telefonicky. Odmítne-li Kupující objednávku Služby takto dodatečně potvrdit, objednávka Kupujícího nebude FLAT ZONE akceptována.

4.5. Smlouva je uzavřena akceptací objednávky Služby Kupujícího ze strany FLAT ZONE. Pro účely předchozí věty se akceptací rozumí zaslání e-mailu ze strany FLAT ZONE na Elektronickou adresu, jehož součástí je mimo jiné odkaz na internetové stránky Služby, jejichž prostřednictvím je Služba Kupujícímu přístupna a heslo pro přístup Kupujícího ke Službě. Pokud Kupující neobdrží od FLAT ZONE e-mail s údaji podle předchozí věty, je povinen FLAT ZONE kontaktovat, neboť v takovém případě patrně došlo při vytvoření objednávky Služby Kupujícím prostřednictvím Formuláře k chybnému zadání Elektronické adresy. Pokud si Kupující objedná Službu, jejíž dostupnost se v průběhu kontraktačního procesu nebo po odeslání objednávky změnila, FLAT ZONE informuje zprávou zaslanou na Elektronickou adresu Kupujícího o její nedostupnosti. V případě uvedeném v předchozí větě je Smlouva uzavřena až okamžikem, kdy se Kupující a FLAT ZONE shodnou na poskytnutí FLAT ZONE Kupujícímu pouze v dané době dostupné části Služby.

4.6. Kupující bere na vědomí, že FLAT ZONE není povinen Smlouvu uzavřít. Odesláním objednávky Služby Kupující současně potvrzuje, že je mu více než 18 let a je plně způsobilý uzavřít s FLAT ZONE Smlouvu o předmětném obsahu.

4.7. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku pro veškeré činnosti vedoucí k uzavření Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu použitím prostředků komunikace na dálku si Kupující hradí sám, zejména jde-li o náklady vzniklé v souvislosti s využíváním internetové či telefonické služby. Za využití prostředků komunikace na dálku při komunikaci s FLAT ZONE nejsou Kupujícímu účtovány žádné zvláštní poplatky ani příplatky.

4.8. Ztratí-li Kupující z jakéhokoliv důvodu v průběhu trvání Smlouvy přístup k Elektronické adrese, je povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost nahlásit FLAT ZONE na adrese info@flatzone.cz společně s novou elektronickou adresou, jež bude Kupujícím pro účely užívání Služby a komunikace Kupujícího s FLAT ZONE namísto původní Elektronické adresy užívána. Bude-li to ze strany FLAT ZONE vyžádáno, je Kupující povinen při učinění hlášení dle předchozí věty tohoto odstavce Obchodních podmínek prokázat svoji totožnost a skutečnost, že je oprávněným uživatelem Služby.

5. Cena

5.1. Aktuálně platná cena, za kterou je Služba ze strany FLAT ZONE Kupujícímu poskytována, je vždy uvedena včetně i bez daně z přidané hodnoty zde (takto určená částka včetně daně z přidané hodnoty dále jen "Cena"). Zde uvedená Cena je konečná, přičemž za užívání Služby nejsou Kupujícím hrazeny žádné jiné poplatky, vyjma možných poplatků účtovaných Kupujícímu třetími subjekty, jako je například mobilní operátor či poskytovatel internetového připojení za použití prostředků komunikace na dálku Kupujícím nebo vydavatel platební karty či banka za realizaci Kupujícím zvolené platební metody; o těchto poplatcích je Kupující povinen se před uzavřením Smlouvy informovat u příslušných třetích osob. V případě, že bude mít Kupující zájem o další služby (produkty) související se Službou, může dojít ke změně ceny účtované Kupujícímu, přičemž konečná výše ceny bude v takovém případě Kupujícímu ze strany FLAT ZONE předem včas sdělena.

5.2. Pro cenu Služby poskytované FLAT ZONE Kupujícímu je rozhodná Cena platná k okamžiku odeslání objednávky Služby Kupujícím prostřednictvím Formuláře. FLAT ZONE si vyhrazuje právo výši Ceny změnit, a to kdykoliv před odesláním objednávky Kupujícím, a to aniž by tím byla dotčena poslední věta odstavce 2.2. těchto Obchodních podmínek. Není-li na Internetových stránkách nebo ve speciálních pravidlech, na něž bude na Internetových stránkách odpovídajícím způsobem odkázáno, uvedeno jinak, jakékoliv speciální cenové podmínky ve vztahu k Službě související s probíhající akcí (akční nabídky), zejména speciální (snížená) Cena Služby či speciální (snížená) cena nákladů spojených s metodou platby, platí jen po dobu jejich uveřejnění na Internetových stránkách, případně do okamžiku uvedeného ve speciální pravidlech, na něž je na Internetových stránkách odpovídajícím způsobem odkázáno. Došlo-li po uzavření Smlouvy Kupujícím v důsledku ukončení poskytování Kupujícímu slevy z Ceny Služby ke změně výše Ceny, nezakládá taková změna Ceny právo Kupujícího na odstoupení od Smlouvy, ani jiné případné nároky Kupujícího.

6. Platební podmínky

6.1. Kupující je o možnostech způsobu platby Ceny, jakož i o výši nákladů souvisejících se zvolenou platební metodou informován ze strany FLAT ZONE v průběhu kontraktačního procesu.

6.2. Cena je Kupujícím ve sjednané výši vždy hrazena k prvnímu (1.) dne doby, na níž je Smlouva uzavřena, a v případě automatického prodloužení Smlouvy v souladu s druhou větou tohoto odstavce vždy k prvnímu (1.) dne doby, na níž je Smlouva prodloužena. Pokud Kupující neukončí Službu postupem podle článku 9 těchto Obchodních podmínek, dochází k automatickému prodloužení Smlouvy vždy o další jeden (1) měsíc, a to i opakovaně, a Kupující zaplatí Cenu za další takové časové období. Cena je Kupujícímu stržena z platební karty uvedené Kupujícím ve Formuláři, a to vždy k prvnímu (1.) dni doby trvání Smlouvy, a v případě automatického prodloužení Smlouvy v souladu s druhou větou tohoto odstavce vždy k prvnímu (1.) dne doby, na níž je Smlouva prodloužena. V případě, že je aplikována Zkušební nabídka, je Cena FLAT ZONE Kupujícímu účtována a Kupujícím FLAT ZONE hrazena až za období po uplynutí Zkušební doby.

6.3. V případě, že stržení Ceny nebude možné učinit s ohledem na 3D-Secure potvrzení, bude Kupujícímu zaslán na Elektronickou adresu e-mail s odkazem, přes který Kupující zaplacení Ceny potvrdí. Pokud Kupující zaplacení nepotvrdí do dvaceti čtyř (24) hodin poté, budou mu na Elektronickou adresu zaslány dodatečné dva (2) e-maily, aby potvrdil zaplacení Ceny. Pokud Kupující nepotvrdí zaplacení Ceny do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne, kdy mu byl doručen první (1.) e-mail s odkazem, přes který měl zaplacení Ceny potvrdit, Služba se ruší a Smlouva od počátku zaniká.

6.4. Pokud platební metoda selže a Služba nebude Kupujícím zaplacena z důvodu odlišného, než je důvod popsaný v odstavci 6.3. výše, budou Kupujícímu odeslány v průběhu sedmi (7) kalendářních dnů následujících po dni, kdy byla tato skutečnost ze strany FLAT ZONE zjištěna, na Elektronickou adresu čtyři (4) e-maily, které Kupujícího upozorní na selhání platby a které mu budou nabízet možnost znovu zaplatit Cenu za Službu. Pokud Kupující neuhradí Službu do  sedmi (7) kalendářních dnů ode dne, kdy mu byl doručen první (1.) e-mail s odkazem, přes který měl zaplatit Cenu, Služba se ruší a Smlouva od počátku zaniká.

6.5. Cena je uhrazena Kupujícím v okamžiku připsání částky odpovídající výši Ceny ve prospěch bankovního účtu FLAT ZONE. Po připsání částky odpovídající Ceně ve prospěch bankovního účtu FLAT ZONE bude na Elektronickou adresu odesláno potvrzení o přijetí platby z e-mailové adresy payments@leadpages.net a daňový doklad (faktura) vystavený FLAT ZONE.

6.6. FLAT ZONE je podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů povinen vystavit účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

7. Dodací podmínky, funkčnost Služby, její výluky a omezení

7.1. Bezprostředně po uzavření Smlouvy zašle FLAT ZONE Kupujícímu na Elektronickou adresu odkaz na internetové stránky Služby a heslo pro přístup ke Službě tak, aby mohl Kupující Službu užívat v souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami. FLAT ZONE nenese žádnou odpovědnost za nedoručení či nemožnost doručení odkazu na internetové stránky Služby a hesla na Elektronickou adresu. Kupující rovněž obdrží po uzavření Smlouvy na Elektronickou adresu e-mail, jehož odesílatelem je payments@leadpages.net, obsahující odkaz, který bude Kupujícímu sloužit pro účely zrušení Služby, respektive ukončení Smlouvy.

7.2. Kupující bere na vědomí, že heslo pro přístup ke Službě bude ze strany FLAT ZONE měněno jedenkrát (1x) týdně, a to tak, že FLAT ZONE zašle na Elektronickou adresu nové heslo pro přístup Kupujícího ke Službě, přičemž okamžikem zaslání takového nového hesla na Elektronickou adresu Kupujícího pozbývá původní heslo platnosti. FLAT ZONE je dále (nad rámec změny podle předchozí věty) oprávněn změnit heslo Kupujícího z naléhavého technického důvodu, a to i bez souhlasu Kupujícího, za předpokladu, že toto opatření je nutné k řádnému poskytování Služby Kupujícímu či ostatním uživatelům Služby. Takto nově změněné heslo bude ze strany FLAT ZONE zasláno na Elektronickou adresu, a to bez zbytečného odkladu po jeho změně ze strany FLAT ZONE, přičemž okamžikem zaslání takového nového hesla na Elektronickou adresu Kupujícího pozbývá původní heslo platnosti.

7.3. Kupující nesmí zpřístupnit či jiným způsobem sdělit odkaz na internetové stránky Služby a heslo pro přístup ke Službě žádné třetí osobě. V případě porušení této povinnosti je FLAT ZONE oprávněn od Smlouvy odstoupit a zneplatnit heslo Kupujícího pro přístup ke Službě, a to s účinky ke dni učinění oznámení Kupujícímu o porušení této jeho povinnosti. FLAT ZONE je rovněž oprávněn po Kupujícím požadovat finanční prospěch, kterým se Kupující či taková třetí osoba bezdůvodně obohatili, včetně případných dalších škod a nákladů, které FLAT ZONE v souvislosti s porušením povinnosti Kupujícího vznikly.

7.4. Pro správné zobrazení Služby je zapotřebí internetové připojení a je nutné mít nainstalovaný internetový prohlížeč. Kupující je povinen před odesláním objednávky Služby otestovat, že technické vybavení (zejména hardware, software a připojení na internet), jehož prostřednictvím hodlá Kupující Službu užívat, umožňuje užívání Služby. Kupující odesláním objednávky Služby potvrzuje, že jeho technické vybavení umožňuje Službu užívat způsobem a v kvalitě, kterou očekává a požaduje.

7.5. FLAT ZONE nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost zařízení Kupujícího, na kterém má být Služba poskytována (hardware či software), internetového prohlížeče, internetového připojení či za jiné okolnosti, které mají za následek, že Služba nemůže být poskytována za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách. FLAT ZONE rovněž nenese odpovědnost za vady Služby vzniklé v důsledku zásahu jiné osoby do Služby nebo v důsledku užití Služby v rozporu s těmito Obchodními podmínkami. FLAT ZONE dále nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost či neaktuálnost odkazů na webové stránky třetích osob zveřejněné či zobrazované v rámci Služby.

7.6. Kupující bere na vědomí, že FLAT ZONE je oprávněn provádět pravidelnou údržbu nebo aktualizaci nebo vylepšení Internetových stránek a Služby, a je proto oprávněn jejich provoz na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu omezit, případně je na nezbytně nutnou dobu zcela vyřadit z provozu, aniž by nesl za tuto výluku jakoukoli odpovědnost. Bude-li Služba dočasně zcela nepřístupná, zavazuje se FLAT ZONE o této skutečnosti v  časovém předstihu alespoň dvaceti čtyř (24) hodin před plánovanou nepřístupností informovat Kupujícího.

7.7. FLAT ZONE bude zpravidla jedenkrát (1x) denně aktualizovat Srovnání o nové Nemovitosti. FLAT ZONE nezaručuje Kupujícímu žádný minimální objem Nemovitostí obsažených v rámci Srovnání.

7.8. Služba obsahuje, mimo jiné, odkazy na webové stránky třetích osob nebo částečně zobrazuje informace získané z takovýchto webových stránek, to vše v souladu s platnými právními předpisy a se zásadami spravedlivého použití. Kupující bere na vědomí, že FLAT ZONE nenese za nepřesnost nebo neúplnost informací získaných z takových webových stránek jakoukoliv odpovědnost. Odst. 2.4. těchto Obchodních podmínek tím není dotčen. V případě, že Kupující přejde z Internetových stránek na webové stránky třetích osob, činí tak výlučně na vlastní riziko a odpovědnost.

7.9. Nabízená Služba podléhá právní ochraně podle platných právních předpisů. Kupující není oprávněn jakkoliv Službu zcela nebo z části pozměňovat, upravovat, doplňovat, měnit ji či do ní jakkoli jinak zasahovat, spojovat ji s jinými díly, zařazovat ji do jiných děl nebo ji užívat v rozporu s jejím určením. Od okamžiku dodání Služby a za předpokladu uhrazení Ceny je Kupující oprávněn zpřístupněnou Službu užívat; tím není dotčeno ustanovení o Zkušební nabídce a Zkušební době. Kupující není oprávněn zpřístupněnou Službu šířit ani sdílet nebo ji jinak poskytovat či zprostředkovávat třetím osobám, a to v jakékoli formě (kopírováním, poskytnutím přístupových údajů apod.), ať již úplatně či bezplatně. Služba je určena pouze pro osobní potřebu Kupujícího. Kupující nese odpovědnost za jakékoli porušení těchto Obchodních podmínek, a to i za porušení způsobené třetí osobou, již byl Kupujícím umožněn přístup ke Službě.

8. Odpovědnost za vady a reklamace

8.1. Po dodání Služby je Kupující povinen dodanou Službu náležitě prohlédnout a zkontrolovat její funkčnost. Zjistí-li její poškození či jinou vadu, je povinen bezodkladně vadu u FLAT ZONE reklamovat, a to e-mailem na e-mailové adrese info@flatzone.cz. V daném e-mailu uvede Kupující datum uzavření Smlouvy a objednávky Služby, nebo jiným prokazatelným způsobem doloží nákup digitálního obsahu, tedy Služby a co nejpřesněji popíše vadu digitálního obsahu, který reklamuje. Okamžikem uplatnění práv z vadného plnění je okamžik, kdy FLAT ZONE obdrží od Kupujícího reklamaci. O přijetí reklamace bude ze strany FLAT ZONE vystaveno potvrzení.

8.2. Záruční doba pro Spotřebitele činí 24 měsíců ode dne dodání Služby. Kupující v postavení Podnikatele může práva z odpovědnosti za vady uplatnit ve lhůtě 6 měsíců od dodání digitálního obsahu, jenž je předmětem Služby. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu být právo z vadného plnění přiznáno.

8.3. Pokud je reklamace oprávněná a vadu digitálního obsahu, jenž je předmětem Služby lze odstranit, aniž by to bylo vzhledem k povaze vady nepřiměřené, má Kupující právo na její bezplatné odstranění, nebo na dodání nového digitálního obsahu bez vad. Pokud se vada týká pouze části digitálního obsahu Služby, může Kupující požadovat nové dodání pouze takové části digitálního obsahu. Není-li nové dodání digitálního obsahu možné (tj. vadu nelze odstranit a digitální obsah pro ni nelze řádně užívat), může Kupující od Smlouvy odstoupit formou oznámení zaslaného FLAT ZONE na e-mailovou adresu info@flatzone.cz či jiným způsobem aprobovaným právem. V případě, že Kupující nemůže dodaný digitální obsah řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě nebo pro větší počet vad, má právo na dodání nového digitálního obsahu nebo právo od Smlouvy odstoupit.

8.4. Reklamaci vyřídí FLAT ZONE bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění postupem dle odstavce 8.1. výše. V případě marného uplynutí této lhůty je Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit. Pokud Kupující od Smlouvy neodstoupí, nebo neuplatní právo na dodání nového digitálního obsahu, nebo opravu jeho vady, může požadovat přiměřenou slevu z Ceny. Právo na přiměřenou slevu z Ceny může Kupující požadovat i v případě, že mu nemůže být dodán nový digitální obsah, nebo nemůže být opravena jeho vada, nebo že FLAT ZONE nezjedná nápravu v přiměřené době anebo že by zjednání nápravy působilo značné obtíže.

8.5. Odpovědnost FLAT ZONE za vady Služby a reklamace těchto vad Kupujícím v rozsahu neupraveném článkem 8 Obchodních podmínek se řídí podle příslušných právních předpisů.

9. Trvání Smlouvy a její ukončení

9.1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu jednoho (1) měsíce ode dne uzavření Smlouvy a je automaticky prodlužována vždy o jeden (1) měsíc, a to i opakovaně, do doby, než dojde k ukončení Smlouvy ze strany Kupujícího či FLAT ZONE v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

9.2.  Pokud si Kupující přeje ukončit Smlouvu, je povinen nejpozději v poslední den trvání Smlouvy, tj. nejpozději v poslední den dané měsíční doby dle odst. 9.1. výše, zrušit Službu prostřednictvím odkazu obsaženého v e-mailu, který obdržel z e-mailové adresy payments@leadpages.net po uhrazení Ceny, a to tak, že klikne na tlačítko "CANCEL SUBSCRIPTION" v rámci části Internetových stránek dostupné prostřednictvím předmětného odkazu. V případě, že Kupující neukončí Smlouvu podle tohoto článku 9 Obchodních podmínek, je Smlouva v intencích odst. 9.1. Obchodních podmínek automaticky prodloužena (prodlužována) vždy o jeden (1) měsíc, a to i opakovaně, dokud Kupující nebo FLAT ZONE neukončí Smlouvu v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

9.3. Pokud si FLAT ZONE přeje ukončit Smlouvu, oznámí to nejpozději v poslední den měsíční doby trvání Smlouvy Kupujícímu na Elektronickou adresu nebo dopisem odeslaným poštou na adresu Kupujícího sdělenou FLAT ZONE Kupujícím ve Formuláři.

9.4. V případě ukončení Smlouvy podle odst. 9.2. a 9.3. těchto Obchodních podmínek bude Smlouva ukončena k poslednímu dni měsíční doby trvání Smlouvy.

9.5. FLAT ZONE je dále oprávněn ukončit Službu s okamžitou účinností a zneplatnit heslo pro přístup Kupujícího ke Službě, pokud Kupující poruší jakoukoli povinnost vyplývající z těchto Obchodních podmínek, zejména v případě porušení odst. 7.3. a/nebo 7.9. těchto Obchodních podmínek.

9.6. FLAT ZONE a Kupující se dohodli, že, v maximálním rozsahu připuštěném právem, v případě jakéhokoliv ukončení Smlouvy, s výjimkou ukončení Smlouvy z důvodu technických nedostatků na straně FLAT ZONE či nedostupnosti Služby, nemá Kupující nárok na vracení Ceny (ani její části).

10. Právo Kupujícího v postavení Spotřebitele na odstoupení od Smlouvy

10.1. Pojednává-li se v tomto článku 10 o Kupujícím, myslí se jím pouze Kupující v postavení Spotřebitele. Práva a povinnosti stanovené v tomto článku 10 se uplatní výlučně ve vztahu ke Kupujícímu, jenž se nachází v postavení Spotřebitele.

10.2 Uzavřením Smlouvy Kupující výslovně uděluje souhlas s poskytováním Služby FLAT ZONE Kupujícímu ihned po uzavření Smlouvy, a tedy před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení Kupujícího od Smlouvy dle § 1829 Občanského zákoníku, a současně Kupující žádá FLAT ZONE, aby začal s plněním Smlouvy a poskytováním Služby Kupujícímu ihned po uzavření Smlouvy. Kupující současně potvrzuje, že FLAT ZONE před uzavřením Smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá Kupující právo na odstoupení od Smlouvy. Kupující tak bere na vědomí i to, že tím, že získá přístup ke Službě před uplynutím čtrnácti (14) denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy, pozbývá tak právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy. V případě, že Kupující uzavřel Smlouvu a bylo zahájeno poskytování Služby, ale Kupující již nemá zájem Službu dál užívat a být Smlouvou vázán, musí Smlouvu ukončit v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Veškeré právní vztahy mezi FLAT ZONE a Kupujícím v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami, Smlouvou a poskytováním Služby se řídí právem a právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a to v maximálním rozsahu připuštěném právem s vyloučením aplikace kolizních norem a mezinárodních smluv, které by, byť zčásti, vedly k aplikaci jiného práva nežli práva České republiky. FLAT ZONE a Kupující tímto vylučují dohodou aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (tzv. CISG, Vídeň 1980), a tato úmluva se tak na vztahy FLAT ZONE a Kupujícího nepoužije ani zčásti. V maximálním rozsahu připuštěném právem budou veškeré spory vzniklé mezi FLAT ZONE a Kupujícím z těchto Obchodních podmínek, Smlouvy a poskytování Služby a/nebo spory s nimi související, které se nepodaří FLAT ZONE a Kupujícímu vyřešit smírnou cestou, řešeny a rozhodovány soudy České republiky podle hmotného a procesního práva České republiky. FLAT ZONE a Kupující v postavení Podnikatele sjednávají, že místní příslušnost soudu k řešení sporů uvedených v předchozí větě se bude řídit obecným soudem FLAT ZONE.

11.2. FLAT ZONE tímto informuje Kupujícího v postavení Spotřebitele, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetové stránky www.coi.cz. Kupující v postavení Spotřebitele má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy rovněž prostřednictvím platformy pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetových stránkách ec.europa.eu. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.3. Používáním Internetových stránek Kupující souhlasí s použitím souborů cookies. V případě, že Kupující nesouhlasí s užitím souborů cookies, není oprávněn Internetové stránky užívat.

11.4. FLAT ZONE jako provozovatel při provozování Internetových stránek respektuje právo na soukromí a osobní údaje zpracovává výlučně v souladu s příslušnými právními předpisy a zásadami, které jsou k dispozici zde.

11.5. V případě dotazů Kupujícího ohledně Služby, fakturace či jiných souvisejících úkonů je Kupující oprávněn se obrátit na FLAT ZONE prostřednictvím info@flatzone.cz.

11.6. Smlouva i Obchodní podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce.

11.7. Při pochybnostech, zejména zda byla Služba dodána nebo zda byl proveden jiný úkon, je rozhodující výpis ze systému FLAT ZONE, případně pověřené třetí osoby spravující pro FLAT ZONE předmětný systém.

11.8. Veškerá komunikace mezi FLAT ZONE a Kupujícím související se Smlouvou probíhající elektronickou cestou prostřednictvím Elektronické adresy je doručena okamžikem přijetí na server příchozí poštovní zprávy.

11.9. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek nedotčena. Veškerá ujednání těchto Obchodních podmínek se uplatní pouze pokud a potud nejsou v rozporu s kogentními ustanoveními právních předpisů rozhodného práva.

11.10. Znění těchto Obchodních podmínek může FLAT ZONE jednostranně měnit, zejména je-li tak nezbytné a/nebo vhodné z technologických či obchodních důvodů FLAT ZONE. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Změna Obchodních podmínek společně s aktualizovanou verzí obchodních podmínek bude Kupujícímu FLAT ZONE oznámena e-mailem na Elektronickou adresu a současně uveřejněna na Internetových stránkách, a to vždy alespoň čtrnáct (14) dní přede dnem nabytí účinnosti změny Obchodních podmínek. Jestliže Kupující se změnou Obchodních podmínek nesouhlasí, je oprávněn takové změny odmítnout a z tohoto důvodu ukončit trvání uzavřené Smlouvy s účinností ke dni bezprostředně předcházejícímu dni, ve kterém má nabýt účinnosti oznámená změna Obchodních podmínek. Za tímto účelem je povinen FLAT ZONE písemně oznámit ukončení trvání uzavřené Smlouvy nejpozději v den bezprostředně předcházející dni, ve kterém má změna Obchodních podmínek nabýt účinnosti. Ke dni ukončení trvání uzavřené Smlouvy bude ukončeno poskytování Služby Kupujícímu.

11.11. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 10.8.2020.

 

Zpět na Podpultovky